ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหาการผลิตกระแสไฟฟ้า > เซลล์สุริยะ

เซลล์สุริยะ

การทำงานของโซลาร์เซลล์
รูปการทำงานของเซลล์สุริยะ
(ที่มา - http://www.sun-nrg.org/images/solarcell.gif)

              เซลล์สุริยะ (Solar cell) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการของสารกึ่งตัวนำ (นิยมใช้ซิลิกอน - Si) ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น [1]

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

              [1] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์.
                                 http://www2.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm. 22 พฤศจิกายน 2552.