ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหาแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า > พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

              ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับล้านปี ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงสะอาด มีการเผาไหม้สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปิโตรเลียมประเภทอื่นๆ

ภาพแท่นเจาะก๊าซธรรมชาติ
ที่มา - http://media-2.web.britannica.com/eb-media/24/95624-004-377D1817.jpg

              เราสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติได้ใน ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
                            ๑) ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
                            ๒) นำไปผ่านกระบวนการแยกในโรงแยกก๊าซ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

          อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์. (2548). วิทยาศาสตร์พลังงาน. http://science.uru.ac.th/pro_doc/doc/9.doc. 16 พฤศจิกายน 2552.