ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลักเกี่ยวกับเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์ | การใช้งาน | การอ้างอิง | มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเว็บไซต์

           สื่อเว็บเพจเรื่องไฟฟ้าเพื่อชีวิตนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและประมวลข้อมูล สาระ และเรื่องราวของไฟฟ้า อย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง และหากมีผู้สนใจจะเพิ่มเติมหรือพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมต่อยอดความรู้นี้ สามารถตรวจสอบโครงสร้างเว็บไซต์ได้ที่ ผังเว็บไซต์


การใช้งาน

           1. สื่อเว็บเพจนี้ใช้ลักษณะพิเศษคือจาวาสคริบต์เท่านั้น ซึ่งหกเว็บบราวเซอร์ของนักเรียนปรากฏแถบสีเหลืองขึ้น ( คลิกที่นี่เพื่อดูรูป) ให้ทำการแก้ไขโดยคลิกขวาที่แถบสีเหลือง แล้วเลือกที่ Allow Blocked Content... เนื่องจากจำเป็นต้องใช้จาวาสคริบต์ในการประมวลผลการทำแบบทดสอบครับ

           2. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล และเหมาะสำหรับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (หากท่านใช้ Firefox หรือ GoogleChrome การแสดงผลข้อความอาจไม่เป็นระเบียบและสวยงามเท่าที่ควร เนื่องจากเว็บนี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก)

           3. ในการใช้เว็บไซต์นี้ นักเรียนสามารถทราบตำแหน่งที่ท่านอยู่ ได้จากแถบนำทาง ( คลิกที่นี่เพื่อดูรูป) และสามารถย้อนกลับไปยังเนื้อหาก่อนหน้าและหัวข้อที่สนใจได้จากแถบนำทางนี้เช่นเดียวกัน

           4. นอกจากแถบนำทางในข้อ 3 แล้ว นักเรียนสามารถไปยังหน้าเว็บอื่นได้โดยใช้แถบด้านบนสุดของเว็บไซต์ ( คลิกที่นี่เพื่อดูรูป)


การอ้างอิง

          ในการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลของเว็บไซต์ไซต์ ไฟฟ้าเพื่อชีวิต มีดังนี้
                    - การอ้างอิงรูปภาพ ในกรณีที่นำรูปภาพนั้นมาจากเว็บไซต์ใดโดยไม่ได้มีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จะอ้างถึงแหล่งที่มาข้างล่างรูปภาพนั้น
                    - การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ในกรณีที่นำข้อความมาจากเว็บไซต์ใดโดยไม่ได้มีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือมีการดัดแปลงข้อมูลบางส่วนแต่เนื้อหาหลักยังคงเดิม จะอ้างถึงแหล่งที่มาด้านล่างสุดของหน้าเว็บนั้น


มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กลับด้านบน)

          สาระที่ 5 : พลังงาน
                    
มาตรฐาน ว 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง)

                   - ทดลอง และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และ
คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
                   - สืบค้นข้อมูล และ คำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบ
และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
                   - สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน การออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และเหมาะสม รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์