ลมภูเขา ลมหุบเขา

   ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืน และพัดขึ้นลาด ภูเขาในเวลากลางวันทั้งนี้ เพราะในเวลากลางคืนตามบริเวณภูเขาที่ระดับสูงมีอากาศเย็นกว่าตามที่ต่ำ ความหนา แน่น ของอากาศในที่สูงจึงมีมากกว่าในระดับต่ำลมจึงพัดลงตามเขาเราเรียกลมนี้ว่า ลมภูเขา (mountainwind or mountain breeze) ส่วนในเวลากลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีให้แก่ภูเขา และหุบเขาทำให้อุณหภูมิของระดับ สูง หรือยอดเขาสูงกว่าอุณหภูมิตามที่ต่ำ หรือหุบเขาความแน่นของอากาศในระดับสูงจึงน้อยกว่า และลอยตัวสูง ขึ้น ฉะนั้นอากาศจากที่ต่ำหรือหุบเขาจึงพัดขึ้นไปแทนที่ เราเรียกว่า ลมหุบเขา (valley wind or valley breeze) ตามธรรมดาแล้วลมภูเขา (พัดลง) ย่อมมีความแรงกว่าลมหุบเขา (พัดขึ้น)

ลมภูเขา

   ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืน และพัดขึ้นลาด ภูเขาในเวลากลางวัน ทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบริเวณภูเขาที่ระดับสูง มีอากาศเย็นกว่าตามที่ต่ำความแน่น ของอากาศในที่สูงจึงมีมากกว่า ในระดับต่ำลมจึงพัดลงตามเขา เราเรียกลมนี้ว่า ลมภูเขา (Mountain wind or Mountain breeze)

ลมหุบเขา

   ส่วนในเวลากลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีให้แก่ภูเขา และหุบเขาทำให้อุณหภูมิของระดับสูง หรือยอดเขาสูงกว่า อุณหภูมิตามที่ต่ำ หรือหุบเขาความแน่นของอากาศในระดับสูงจึงน้อยกว่า และลอยตัวสูงขึ้น ฉะนั้นอากาศจากที่ ต่ำหรือหุบเขา จึงพัดขึ้นไปแทนที่เราเรียกว่า ลมหุบเขา (Valley wind or Valley breeze) ตามธรรมดาแล้ว ลมภูเขา (พัดลง) ย่อมมีความแรงกว่า

   สรุป ลมหุบเขา เกิดขึ้นในเวลากลางวัน โดยอากาศตามภูเขาและลาดเขาจะร้อน เพราะได้รับความร้อนจาก ดวง อาทิตย์เต็มที่อากาศที่บริเวณใกล้ภูเขาที่ระดับความสูงเดียวกัน ซึ่งมีความเย็นกว่าจึงเคลื่อนไปเข้าแทนที่ ทำให้ มีลมพัดไปตามลาดเขาขึ้นสู่เบื้องบน

  ลมภูเขา เกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยอากาศตามภูเขาและลาดเขาจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการถ่ายโอน ความ ร้อนออก อากาศตามลาดเขาที่เย็นและหนักกว่าอากาศบริเวณใกล้เคียงจึงเคลื่อนไปตามลาดเขาสู่หุบเขา เบื้องล่าง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    มหาวิทยาลัยศรีปทุม          ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อันดับ 1 ในประเทศไทยในใจของคุณ     NIIT