น้ำในบรรยากาศในรูปแบบต่างๆ

    น้ำตามมหาสมุทรทะเลแม่น้ำลำคลองเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำปนในอากาศตลอดเวลา และอยู่ในรูปต่างๆ เช่น เมฆ หมอก ลูกเห็บ ฝน เป็นต้น

เมฆ

   คือละอองที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ น้ำที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในระดับสูง ไอน้ำที่ควบแน่น เป็นละอองน้ำ (โดยปกติแล้วจะมีขนาด 0.01 มม)หรือเป็นเกล็ดน้ำแข็งซึ่ง เมื่อเกาะตัวกันเป็น กลุ่มจะเห็นเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆนี้สะท้อนคลื่นแสงใน  แต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่ตามองเห็นได้ในระดับที่ เท่าๆ กันจึงทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆนั้นเป็นสีขาวแต่ก็สามารถมองเห็นเป็นสีเทา หรือสีดำถ้าหากเมฆนั้นมี ความหนาแน่นสูงมากจนแสงผ่านไม่ได้

ดูเมฆที่สวยที่สุดในโลก

แบ่งตามรูปร่างของเมฆ

   เมฆนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบเป็นชั้น (layered) ในแนวนอนและ แบบลอยตัวสูงขึ้น (convective) ในแนวตั้ง, โดยจะมีชื่อเรียกว่า สตราตัส (stratus ซึ่ง หมายถึง ลักษณะเป็นชั้น) และ คิวมูลัส (cumulus ซึ่ง หมายถึง ทับถมกันเป็นกอง) ตามลำดับ

นอกจากนี้แล้วยังมีคำที่ใช้ในการบอกลักษณะของเมฆ

  • สตราตัส (stratus) หมายถึง ลักษณะเป็นชั้น
  • คิวมูลัส (cumulus) หมายถึง ลักษณะเป็นกองสุม
  • ซีร์รัส (cirrus) หมายถึง เมฆชั้นสูง
  • อัลโต (alto) หมายถึง เมฆชั้นกลาง
  • นิมบัส (nimbus) หมายถึง ฝน

แบ่งตามระดับความสูง

    เมฆยังอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามระดับความสูงของเมฆโดยระดับความสูงของเมฆนี้จะวัดจากฐานของก้อน เมฆไม่ ได้วัดจากยอด โดย Luke Howard เป็นผู้นำเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มแบบนี้ แก่ Askesian Society ในปี ค.ศ. 1800

                                                                                                      

 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    มหาวิทยาลัยศรีปทุม          ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อันดับ 1 ในประเทศไทยในใจของคุณ     NIIT