ความตั้งใจของพวกเรา

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้บนผืนแผ่นดิน
คุณค่าความงดงามของมรดกเหล่านั้น ควรค่าอย่างยิ่งในการรักษาไว้สืบต่อไป
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย

พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นของเรา เพื่อแสดงออกให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราคือคนไทย
รักในความเป็นไทย และที่สำคัญพวกเรารักประเทศไทย

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
222 หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
khampia@gmail.com