บทที่4

ลักษณะภูมิประเทศ

 

 

 

 


 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้...
1. ภูมิประเทศบนผืนแผ่นดินใหญ่ (หรือ คาบสมุทรอินโดจีน) มี 2 ลักษณะ คือ
 - เขตเทือกเขา เป็นแนวเทือกเขาที่แยกออกจาก “ชุมเขายูนนาน” ทางภาคใต้ของจีน เช่น เทือกเขาอาระกันโยมาในพม่าและเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
 - เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีในพม่า ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของเวียดนามและที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณตอนใต้ของเวียดนาม
2. ภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย 2 หมู่เกาะใหญ่ ได้แก่
 - หมู่เกาะอินดีสตะวันออก (East Indies) โครงสร้างเป็นยุคหินใหม่ เปลือกโลกจึงยังคงมีการเคลื่อนไหวและเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นระยะๆ เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะชวา  สุมาตรา บอร์เนียว บาหลี ติมอร์และหมู่เกาะโมลุกกะ (หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ) เป็นต้น
 - หมู่เกาะฟิลิปปินส์ มีเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 7,100 เกาะ เกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะลูซอน ซีบู และ มินดาเนา ฯลฯ

บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

ภาพแสกน หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

http://assets.panda.org/downloads/coraltrianglebasemap_3000px.gif

 

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล