ชนิดของดินในประเทศไทย

ชนิดของดิน

คุณสมบัติ

การส่งผล

ดินเหนียว

- เนื้อดินละเอียดมาก     ดินแน่น       อุ้มน้ำได้ดี

- เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าว

ดินร่วน

- เนื้อดินความละเอียดอยู่ระว่างดินเหนียวและ ดินทราย
- อากาศและน้ำระบายผ่านได้ดี
- มีความชื้นพอเหมาะ

- เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และพืชสวนทั่วไป

ดินทราย

- เนื้อดินละเอียดมากๆ
- น้ำซึมผ่านได้ง่ายมากๆ + ไม่กักเก็บน้ำเลย

- ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

ดิน
                ดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆ  คือ  ดินตะกอนน้ำพาหรือดินอัลลูเวียล (Alluvial)  เพราะเกิดจากแม่น้ำพัดพาเอาตะกอนฮิวมัสหน้าดินมาทับถมกองรวมๆ  กันจึงอุดมสมบูรณ์สุดๆ
                ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์

  1. ดินเค็ม  เกิดจากเกลือหินสลายตัว  แก้โดย  เอาน้ำล้างเกลือ  พบมากที่ภาคอีสาน
  2. ดินเปรี้ยว  เกิดจากมีกรดกำมะถันมากไป  แก้โดย  เอาน้ำล้างกรดแล้วเติมปูนขาวหรือดิน

มาร์ลพบมากที่ภาคกลาง

  1. ดินอินทรีย์หรือดินพรุ  เกิดจากซากพืชทับถมหนาและนานเกินไปจนเกิดกรดอินทรีย์ขึ้นมาแก้โดยเอาน้ำล้างแล้วเติมปูนฝุ่น (ปูนขาว)  พบมากที่ภาคใต้

 

บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที2

แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

 

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล