บทที่3

บทที่ 3
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
     นักภูมิศาสตร์ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นภาคทั้ง 6 ของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัด 76 จังหวัด ดังนี้
1.ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
2.ภาคกลาง มี 22 จังหวัด
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 19 จังหวัด
4.ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
5.ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด
6.ภาคใต้ มี 14 จังหวัด

ลักษณะภูมิประเทศของไทย
         พื้นที่ประเทศไทยในแต่ละภาค มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น  เขต ดังนี้...
1.ภาคเหนือ เขตเทือกเขาและที่ราบหุบเขา
2.ภาคกลาง เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ราบสูง
4.ภาคตะวันออก เขตที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลูกฟูก
5.ภาคตะวันตก เขตเทือกเขาและที่ราบหุบเขา
6.ภาคใต้ เขตเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล

 

 

บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

 

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล