บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน้าบ้าน

แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

ภาพแสกน หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล

บทที่1

การคำนวณหาเวลาของตำแน่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก
1.ระบบอ้างอิงในแผนที่ที่ใช้คำนวณหาเวลาของตำแหน่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกต้องอาศัยค่าลองจิจูด                (เส้นเมอริเดียน) เป็นเกณ ฑ์ตำบลที่อยู่บนเส้นเมอริเดียนเดียวกันถือว่ามีเวลาเดียวกัน เช่น เส้นเมอริเดียนที่ 70    E    (หรือลองจิจูด 70      ตะวันออก) ลากผ่านตำบลใดทุกตำบล ทุกแห่งที่อยู่บนเส้นนี้จะมีเวลาตรงกันทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เส้นเมอริเดียนในแผนที่โลกมีทั้งหมด 360 เส้น (หรือมีค่าลองจิจูด 360 องศา)

และมีเส้นเมอริเดียนหลักที่สำคัญ 2 เส้น คือ
2.1 เส้นเมอริเดียนปฐม (ลองจิจูด 0 องศษ ) เป็นเส้นเมอริเดียนแรกสำหรับกำหนด

เวลามาตรฐานของโลก (G.M.T.)
2.2 เส้นเมอริเดียน 180 องศา (ลองจิจูด 180 องศา) เป็นเส้นแบ่งเขตวันสากล (International Date Line)

 

3.เส้นเมอริเดียนที่ 180 องศาตะวันตกและเส้นเมอริเดียนที่ 180 องศาตะวันออกจะลากทับซ้อนเป็นเส้นเดียวกันพอดี (และจะอยู่ตรงกันข้ามกับเส้นเมอริเดียนปฐม 0 องศาหรืออยู่กันคนละซีกโลก )

4.เส้นแบ่งเขตวันสากล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวันที่และเวลา ดังนี้
4.1 ถ้าข้ามเส้นเขตวันสากลไปทางซีกโลกตะวันออก เวลาจะเพิ่มขึ้น 1 วัน เช่น ออกเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุ่งนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (ซีกโลกด้านตะวันตก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน ไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (ซีกโลกด้านตะวันออก) ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อถึงกรุงเดลีจะต้องเปลี่ยนแปลงวันที่เป็น 28 เมษายน เพราะซีกโลกตะวันออกมีเวลาเร็วกว่าซีกโลกตะวันตก 1 วัน
4.2 ถ้าข้ามเส้นเขตวันสากลไปทางซีกโลกตะวันตกเวลาจะลดลง 1 วัน เช่น ออกเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ซีกโลกตะวันออก) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (ซีกโลกตะวันตก) เมื่อถึงที่หมายวันที่เดินทางไปถึงจะต้องเป็นวัยที่ 4 พฤษภาคม เพราะเวลาของซีกโลกตะวันตกจะช้ากว่าซีกโลกตะวันออก 1 วัน

 

5. การเพิ่มวันที่หรือลดวันที่เมื่อเดินทางข้าม “เส้นแบ่งเขตวันสากล” มีจุดประสงค์เพื่อให้การคิดวันที่และเวลาของโลกถูกต้อง ส่วนใหญ่เส้นแบ่งเขตวันสากล จะลากผ่านบริเวณกึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

 

6. ลักษณะของเส้นแบ่งเขตวันสากล จะไม่ลากเป็นเส้นตรงตามแนวเส้นเมอริเดียน 180 องศา เสมอไป แต่ในบางตอนจะลากอ้อมไปบ้าง เพื่อหลีกเหลี่ยงมิให้ดินแดนที่เป็นหมู่เกาะซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐเดียวกันต้องมีวันที่แตกต่างกันอันจะเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการปกครองได้(ดูแผนที่ประกอบ)