แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

 

พรมแดน

พรมแดนทางบก มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เรียงตามลำดับแนวพรมแดนจากยาวไปหาสั้นได้ดังนี้...

1) แนวพรมแดนไทย-พม่า
ลักษณะสำคัญ
- มีแนวพรมแดนยาวที่สุด
- สามเหลี่ยมทองคำ เป็นบริเวณที่บรรจบกัน 3 ประเทศพอดี คือ ไทย(จ.เชียงราย) พม่า ลาว มีปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่น ปัจจุบันพัฒนาไปปลูกพืชเมือง หนาวอื่นมากขึ้น
ปัญหาพรมแดน
- แนวพรมแดนยาว มีปัญหามาก เช่น ปัญหาชนกลุ่มน้อยของพม่ามาก่อความวุ่นวายในประเทศไทย ปัญหาของหนีภาษี, ยาเสพติด, แรงงานเถื่อนอพยพ

2) แนวพรมแดนไทย-ลาว
ลักษณะสำคัญ
- มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จากหนองคายไปเวียงจันทร์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกของไทย มีออสเตรเลียช่วยสร้างด้วย
ปัญหาพรมแดน
- การลักลอบเข้าเมือง, การลำเลียงยาเสพติด, การขนสินค้าหนีภาษี, แรงงานอพยพ

3) แนวพรมแดนไทย-กัมพูชา
ลักษณะสำคัญ
- สามเหลี่ยมมรกต ประกอบด้วยไทย (จ.อุบลราชธานี) ลาว กัมพูชา
- ฉนวนไทย อยู่บริเวณ จ.สระแก้ว ติดกับกัมพูชา โดยไม่มีพรมแดนธรรมชาติ (ภูเขา, แม่น้ำ) ใดๆ กั้นเลย
ปัญหาพรมแดน
- สินค้าหนีภาษี, บ่อนการพนัน, ผู้อพยพจากกัมพูชามาในไทย, ความไม่เข้าใจระหว่าง คนกัมพูชา-ไทย -> เผาสถานทูตไทยในกัมพูชา-> ปิดพรมแดน

4) แนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย
ลักษณะสำคัญ
- มีแนวพรมแดนสั้นที่สุด
- ติดกับ 4 จังหวัด คือ ยะลา สตูล สงขลา นราธิวาส
ปัญหาพรมแดน
- ปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ปัญหาชายแดนภาคใต้

บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล

บทที2