แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

http://www.cospat.com/images/riverzone_gis.gif

http://www.nsru.ac.th/inline/images/itemmom2/map011.gif

1. ภูเขาสำคัญ
ภาคหนือ
-เทือกเขาแดนลาว  เป็นเทือกเขาพรมแดนไทย – พม่า (ระวัง! ชื่อแดนลาว  แต่กั้นไทย-พม่า นะจ๊ะ)
-เทือกเขาหลวงพระบาง  เป็นเทือกเขาพรมแดนไทย – ลาว
-เทือกเขาถนนธงชัย  เป็นเทือกเขาพรมแดนไทย – พม่า
*   เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุด  และสูงสุดของประเทศไทย
*   จุดสูงสุดของประเทศไทย  คือ ดอยอินทนนท์  บนเทือกเขาถนนธงชัย  จ.เชียงใหม่
ภาคกลาง
-  เทือกเขาเพชรบูรณ์  กั้นภาคกลางกับภาคอีสาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
-   เทือกเขาเพชรบูรณ์,  พงพญาเย็น (วางตัวเหนือ – ใต้ , แนวตั้ง)
-   เทือกเขาสันกำแพง,  พนมดงรัก (วางตัวแนวตะวันตก – ออก , แนวนอน
-   เทือกเขาภูพาน  (วางตัวแนวตะวันตก – ออก , แนวนอน กลางภาค)
ภาคตะวันตก
-   เทือกเขาตะนาวศรี  เป็นเทือกเขาพรมแดนไทย – พม่า
ภาคตะวันออก
-   เทือกเขาจันทบุรี
-   เทือกเขาบรรทัด  กั้นพรมแดนไทย – กัมพูชา
ภาคใต้
-   เทือกเขาภูเก็ต
-   เทือกเขานครศรีธรรมราช
-   เทือกเขาสันกาลาคีรี  กั้นพรมแดนไทย - มาเลเซีย
2. แม่น้ำสำคัญ
-   ภาคเหนือ :- ปิง  วัง  ยม  น่าน
-   ภาคกลาง :- เจ้าพระยา (สายใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศ) ท่าจีน
-   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :- ชี (สายยาวที่สุดของประเทศ) มูล
-   ภาคใต้ :- ตาปี 
 

บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล

บทที2