ภาพตัวอย่างไม้ดอก


กุหลาบ

เบญจมาศ

เยอบีร่า

ชบา

ทองอุไร

ผกากรอง

เฟื้องฟ้า

บานบุรี

เล็บมือนาง
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1