องค์ประกอบของสารสนเทศ
 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
      ฮาร์ดแวร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลต่างๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของระบบสารสนเทศ
 
ซอฟต์แวร์ (Software)
      ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
     1. ซอฟต์แวร์ระบบ  เป็นโปรแกรมที่สร้างเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ
(Operating System) ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้จะไปควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ รวมถึงการจักสรรอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ
ภายในระบบให้ประสานกัน
     2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์   เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างหรือเฉพาะด้าน เช่น ด้านการคำนวณ ด้านการจัดทำเอกสาร เป็นต้นปัจจุบันซอฟต์แวร์ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นมากและสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด ทั่วไปเพราะ
มีราคาไม่สูงมากนัก แต่หากเป็นองค์กรใหญ่ๆ แล้วซอฟต์แวร์ที่มีขายตามท้องตลาด ก็อาจจะทำงานได้ไม่ตรงกับลักษณะงานของ
องค์กรนั้นๆ ก็อาจจะต้องซื้อจากบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์โดยตรง ซึ่งก็มีราคาแพง
 
ข้อมูล (Data)
      ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่ข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะใช้เป็นเครื่องช่วยในการ
วางแผนงานการบริหารจักการ ถ้าข้อมูลไม่ดีก็จะก่อผลเสียต่อองค์กรอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง
สามารถเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้และมีความสมบูรณ์ชัดเจน
 
บุคลากร (People)
        ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ พนักงานคอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุมระบบ
โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบจนถึงผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จของระบบ
สารสนเทศทั้งสิ้น
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process)
      จะต้องมีการวางแผนให้การทำงาน เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและเนื่องสัมพันธ์กันทั้งบุคคลากรและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
ที่มา :  http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/images/ex_gis2.jpg