คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อมูลใดหมายถึงข้อมูล

  ก.  วิชัยได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
  ข.  
  ดวงเดือนเป็นนักเรียนโรงเรียนสุขศรีวิทยา
  ค.  อุดมได้รับเงินเดือน 15,000 บาท

  ง.  
  สุรีย์ติด E วิชาคิตศาสตร์

2.  ขั้นตอนแรกของการประมวลผลข้อมูลไปสู่สารสนเทศคือข้อใด
  ก.  การหาแหล่งข้อมูล
  ข.  การรวบรวมข้อมูล
  ค.  การประมวลผล
  ง.  
  การดูแลรักษา
3.   สิ่งสำคัญที่จะต้องทำในขั้นตอนการดูแลรักษาข้อมูลคือข้อใด

  ก.  จัดตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
  ข.  การเตรียมสื่อบันทึกที่มีคุณภาพ
  ค.   การสำเนาข้อมูล
  ง.  
  แหล่งเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

4.   ข้อใดไม่เป็นชนิดของข้อมูล

  ก.  ข้อมูลตัวเลข  
  ข.  ข้อมูลตัวอักษร
  ค.  ข้อมูลสัญลักษณ์
  ง.  
  ทั้งข้อ ก และข้อ ค

5.   รหัสแอสกี เป็นรหัสกี่บิต

  ก.  1 บิต
  ข.  
  8 บิต  
  ค.  
  16 บิต
  ง.  
  256 บิต

6.   ใครเป็นผู้พัฒนารัสเอบซีดิค

  ก.   บริษัท Microsoft
  ข.  
  บริษัท  IBM
  ค.   บริษัท  Delta
  ง.  
  บริษัท  cannon

7.   ข้อใดเป็นแฟ้มข้อมูล

  ก.  รหัสประจำตัวนักเรียน
  ข.   ชื่อ - นามสกุล ,ชั้น,เลขที่,คะแนนสอบ
  ค.  ชื่อ - นามสกุล , คะแนนสอบ
  ง.  
  ฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศูนย์ศึกษาคอมพิวเตอร์

8.   แฟ้มข้อมูลมีกี่ประเภท

  ก.  2
  ข.  3
  ค.  4
  ง.  
  5

9. แฟ้มข้อมูลชนิดใดที่เมื่อใช้เสร็จแล้วจะลบทิ้งไป

  ก.  แฟ้มสุ่ม
  ข.
   แฟ้มดัชนี
  ค. แฟ้มข้อมูลหลัก
  ง.  
   แฟ้มรายการปรับปรุง

10.   ข้อใดไม่ใช้องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล
  ก.  ภาษาคำนิยามของข้อมูล
  ข.  ภาษาการจัดการข้อมูล
  ค.  
  พจนานุกรมข้อมูล
  ง.
   ฐานข้อมูล

11.   ข้อใดไม่ใช้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ก.   ด้านการศึกษา
  ข.  
  ด้านการทำงาน
  ค.  
  ด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน
  ง.  
  ด้านการบริโภค
12.   ข้อใดไม่ใช่พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ก.   ระบบคอมพิวเตอร์
  ข.   ตัวแทนจำหน่าย
  ค.   การจัดการข้อมูล
  ง.  
  การประมวลผล
13.   เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใด  ที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

  ก.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข.  เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
  ค. เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ
  ง.  
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

14.   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่จำเป็นต้องมีข้อใด

  ก.  การวางแผน
  ข.  
  การลงทุน
  ค.  
  ระยะเวลา 
  ง.  
  มาตรฐานในการใช้

15.   บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จกาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด

  ก.   อำพล Hack ข้อมูลบริษัท
  ข.  สุดารัตน์ลบข้อมูลที่ไม่ใช้ของตนออกจากเครื่อง
  ค.  
  ทวีใช้ E-mail ส่งหาเพื่อนหลายๆ คนแทนการส่งจดหมายธรรมดา
  ง.  
  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

16.  วัตถุประสงคของระบบ์สารสนเทศระดับบุคคลคือข้อใด

  ก.  ช่วยให้แต่ละบุคคลรู้หน้าที่ของตน
  ข.  
  ช่วยกระจายงานให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
  ค.  
  ช่วยให้แต่ละบุคคลทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ง.  
  ช่วยให้แต่ละบุคคลทำงานได้คล่องแคล่วและสะดวกมากขึ้น

17.   ข้อใดเป็นตัวอย่างสารสนเทศระดับกลุ่ม

  ก.  ปรีดาทำหน้าที่ดูแลระบบ
  ข.  ดวงพรใช้โปรแกรม Microsoft Excal ทำบัญชี
  ค.  สุรัตน์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ
  ง.  
  พินิจมีหน้าที่จัดการข้อมูลไม่ให้ซ้ำซ้อน กัน

18.   ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม

  ก.   เพื่อจัดระเบียบในการเข้าใช้งาน
  ข.  เพื่อให้ข้อมูลกระจายได้อย่างทั่วถึง
  ค.  เพื่อให้การทำงานสะดวกได้รวดเร็วมากขึ้น
  ง.  
  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

19.   ข้อใดเป็นหน้าที่ของระบบสารสนเทศระดับองค์กร

ก.  จัดการข้อมูลทั้งหมดในองค์กร
ข.  บริการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน
ค.  ดูแลบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
ง.  
ตรวจสอบรหัสผ่านในการเข้าใช้งานของพนักงาน

20.   ข้อใดไม่ใช่ประเภทของซอฟต์แวร์

  ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
  ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ
  ง.
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข