คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อมูลใดหมายถึงข้อมูล

    ก.  วิชัยได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
    ข.  
    ดวงเดือนเป็นนักเรียนโรงเรียนสุขศรีวิทยา
    ค.  อุดมได้รับเงินเดือน 15,000 บาท
    <