โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างงานนำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทาง
         วิชาการ การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากสามารถสร้างภาพนิ่งที่มีรูปภาพประกอบข้อความ
         บรรยาย และความสามารถที่ทำให้ผู้ชมสนใจงานนำเสนอเพิ่มขึ้น คือการใช้เทคนิคพิเศษให้กับวัตถุและข้อความที่นำเสนอ และรวมถึง
         การจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ
 
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com