ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 
 
                        1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ ( Office Assistant )
        ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทาง
        ศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ
 
                        2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดียช่นการนำเอฟเฟคเสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบ
         ร่วมได้
 
                        3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมนำมาเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยาย และในขณะที่มี
         การนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้
 
                        4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 มม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
        หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรได้
       (อ้างอิงข้อมูลจาก )
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com