ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จะพบส่วนประกอบ ของ PowerPoint 2003 ดังนี้ 
        1.แถบหัวเรื่อง(Title Bar ) คือ แถบแสดงชื่อโปรแกรม - ชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ขณะนั้น 
        2.เมนู (Menu Bar) คือ แถบที่ใช้แสดงคำสั่งทั้งหมดที่ใช้กับโปรแกรม           
        3.แถบเครื่องมือ (Tool Bar) คือ แถบแสดงที่เก็บปุ่มคำสั่ง ทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน
        4.พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Bar) คือ พื้นที่สำหรับการตกแต่งสไลด์ เช่น กรอกข้อความ วาดรูป           
        5.บานหน้าต่างงาน (Task bar) คือ หน้าต่างที่บรรจุคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน        
        6.ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (Buttons View) คือ ปุ่มที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนการแสดงผล เช่น มุมมองปกติ  มุมมองเรียงสไลด์ มุมมองแสดง
        สไลด์ 
        7.แถบสถานะ (Status Bar) คือ แถบพิเศษที่ใช้แสดงข้อมูลการทำงานกับสไลด์นั้นๆ
        8.ปุ่มควบคุมขนาด (Contrlo Button) คือ ปุ่มคำสั่งใช้ปรับขนาดหน้าต่างโปรแกรม และปิดโปรแกรม
        1  ปุ่มย่อหน้าต่าง (Minimize) คือ ปุ่มที่ใช้ย่อหน้าต่างให้มีขนาดเล็กที่สุด
        2  ปุ่มย้อนกลับไปยังขนาดเดิม (Restore) คือ ปุ่มที่ใช้ปรับขนาดหน้าต่างไปยังขนาดเดิมปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อหน้าต่างโปรแกรม
        ขยายใหญ่สุด
        3  ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize) คือ ปุ่มที่ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้มีขนาดใหญ่สุดปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อย่อหน้าต่างโปรแกรม
        แบบไม่เต็มจอภาพ
        4  ปุ่มปิดหน้าต่าง (Close) คือ ปุ่มที่ใช้ปิดโปรแกรม
 
 
                                        (ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.phusang.ac.th/occu/cai/cai-ppt/bo02_12.htm)
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com