หน้าหลัก
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าต่่าง
มุมมองของสไลด์
กำหนดมุมมองของสไลด์
การเรียกแถบเครื่องมือ

 

     หลักการทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 จะสร้างเอกสารเป็นแผ่น ๆ คล้ายกับแผ่นโปร่งใส โดยในแผ่นงานนั้นสามารถพิมพ์ข้อความ แทรกภาพประกอบ แทรกตาราง เติมสี และออกแบบองค์ประกอบแ่ผ่นงานให้สวยงามได้หลากหลายรูปแบบ

        แผ่นงานแต่ละแผ่นจะเรียกว่าสไลด์(Slide) โดยแต่ละไฟล์สามารถสร้างสไลด์ได้จำนวนมากเพียงพอที่จะสร้างงานนำเสนอได้ เราสามารถจะลบ เพิ่ม แทรก หรือเคลื่อนย้ายสลับหน้ากันไปมาได้   

      

   วิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2003

1. ให้คลิกปุ่ม
2.
แล้วคลิกที่ โปรแกรมทั้งหมด (All Programs)
3.
และคลิกเลือกหัวข้อ Microsoft Office
4.
คลิกเลือก Microsoft Office PowerPoint 2003

  

    

รูปภาพแสดงขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point

                                       

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail