การจัดการข้อความและตกแต่งสไลด

การพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ                   ข้อความศิลป์ ( WordArt)

ตกแต่งพื้นสไลด์                                     การใส่รูปร่างอัตโนมัติ

การแทรกรูปภาพ                                           การเชื่อมโยงข้อความ

orange.gif

การใส่รูปร่างอัตโนมัติ

1.  คลิกปุ่ม  รูปร่างอัตโนมัติ  จากนั้นก็เลือกกลุ่มรูปร่างที่ต้องการ

2.  คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการ

3.  แดรกเมาส์เพื่อวาดรูป

 

ในโปรแกรม  PowerPoint  ได้แบ่งรูปร่างอัตโนมัติเป็นกลุ่มย่อยๆ   7   กลุ่มดังนี้

Callouts   (คำบรรยายภาพ)   เป็นกลุ่มรูปร่างแสดงคำพูด  ที่มักใช้กับคำพูดของตัวการ์ตูน

Stars  and  Banners  ( ดาวและป้ายประกาศ)  เป็นกลุ่มรูปดาว และแผ่นป้ายในแบบต่างๆ

Flowchart  (แผนผังลำดับงาน)   เป็นกลุ่มรูปที่เกี่ยวกับการใช้สร้าง  Fowchart

Block   Arrows  (ลูกศรแบบล็อก)   เป็นกลุ่มรูปที่เกี่ยวกับลูกศรในแบบต่างๆ

  Basic    Shapes   (รูปร่างพื้นฐาน)  เป็นรูปร่างทั่วๆไปที่ใช้เป็นประจำและไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น

Connectors    (ตัวเชื่อมต่อ)   เป็นเส้นที่ใช้เชื่อมต่อกับรูปอื่นๆ   นิยมนำไปสร้าง  Flowchart

การเปลี่ยนสีพื้นและสีเส้น       
1.
คลิกขวาที่รูปร่างอัตโนมัติ  คลิกเลือก  จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ            
2. เปลี่ยนสีพื้น  คลิกที่สีเติม     
3.  คลิกเปลี่ยนสีขอบเส้นที่ เส้น               
4. คลิกปุ่มตกลง

 

 

 

 

 

 

      

        

 

                                              

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail