หน้าหลัก
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าต่่าง
มุมมองของสไลด์
กำหนดมุมมองของสไลด์
การเรียกแถบเครื่องมือเครื่องมือ(Tools) ที่ใช้ในการสร้างสไลด์

แถบหัวเรื่อง (Title  Bar )  ทำหน้าที่บอกชื่อโปรแกรม และชื่องานนำเสนอที่ใช้งานปัจจุบัน

รูปภาพแสดงแถบหัวเรื่อง (Title Bar)

แถบเมนูคำสั่ง  ( Menu  Bar)   คือ  แถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม

รูปภาพแสดงแถบเมนู  ( Menu  Bar)


แถบเครื่องมือ  ( Tool  Bar )  คือ  เป็นแหล่งที่เก็บปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ เช่น ป่มุ New Slide เป็นต้น

รูปภาพแสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน  ( Standard Tool  Bar )

รูปภาพแสดงแถบเครื่องมือรูปแบบ  ( Formating Tool  Bar )

รูปภาพแสดงแถบเครื่องมือรูปวาด ( Drawing Tool  Bar )

สไลด์ (Slide) คือพื้นที่สร้างงานนำเสนอ (Presentation) ซึ่งจะแสดงครั้งละ 1 หน้าในการนเสนองาน

มุมมองเอกสาร (View) คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้โปรแกรม

รูปภาพแสดงมุมมองเอกสาร

แถบสถานะ (Status Bar) ทำหน้าที่แสดงหน้สสไลด์ทำงานและจำนวนสไลด์และสถานะของภาษาที่ใช้ในขณะนั้น

รูปภาพแสดงแถบสถานะ

ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Buttons) ประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ โดยมี 4 สานะคือ

ปุ่มย่อ หรือ Minimize ทำหน้าที่ย่อหน้าต่างของโปรแกรมรวมทั้งไฟล์ต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานอยู่มาเก็บไว้ที่ Taskbar

 ปุ่มขยาย หรือ Maximize ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างของโปรแกรมให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดของโปรแกรม

 ปุ่มกลับสู่สภาพเดิม หรือ Retsore Down ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างสลับไปมีขนาดเท่ากับขนาดที่ก่อนขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอ

 ปุ่มปิด หรือ Close ทำหน้าที่ ออกจากโปรแกรม(คำสั่งจากเมนู (แฟ้ม(File) >ออกจากระบบ( Exit)......หรือ    <Alt>+F4)

                                       

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail