หน้าหลัก
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าต่่าง
มุมมองของสไลด์
กำหนดมุมมองของสไลด์
การเรียกแถบเครื่องมือ                                          กำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์

มื่อต้องการกำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์
   1.  คลิกที่คำสั่ง มุมมอง (View)
   2.  เลือกแบบมุมมองปกติ หรือตัวเรีงลำดับ การนำเสนอภาพนิ่ง


                                    
          รูปภาพแสดงกำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์

หรือคลิกที่แถบมุมมอง
 
                                              
   รูปภาพแสดงแถบบมุมมอง

มุมมองปกติ (Normal View) คือ มุมมองที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) พิมพ์ข้อความ ใส่รูปภาพ ตกแต่ง ใส่ลูกเล่นให้กับสไลด์ ถ้างานนำเสนอที่กำลังเปิดใช้อยู่ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองปกติ ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งมุมมอง(View) > มุมมองปกติ (Normal) หรือคลิกที่ปุ่ม


รูปภาพแสดงมุมมองปกติ
 

 

มุมมองปกติ (Normal View)  เป็นมุมมองที่ผู้อ่านต้องทำงานด้วยบ่อยที่สุด ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งสิ่งต่างๆ ภายในสไลด์ซึ่งประกอบไปด้วย  4 ส่วนคือ หน้าต่างสไลด์(Slide Pane), แท็บภาพนิ่ง(Slide Tab),แท็บเค้าร่าง (Outline Tab)  และหน้าต่างโน้ต(Note Pane)

ส่วนที่ 1 หน้าต่างสไลด์

ในส่วนนี้จะถูกใช้งานบ่อยที่สุดเพราะในการกแต่งสไลด์เราต้องทำงานในส่วนนี้ทั้งหมดได้แก่ การกรอกข้อความ วาดรูป การวาดตาราง ฯลฯ

ส่วนที่ 2  แท็บภาพนิ่ง

สำหรับส่วนนี้ จะเห็นภาพสไลด์ตัวอย่างรูปเล็กๆ(Thumbnail)   โดยจะเรียงลำดับสไดล์ให้ทราบด้วยประโยชน์ คือ  ทำให้เราทราบองค์ประกอบ

ส่วนที่ 3  แท็บเค้าร่าง

ส่วนนี้จะแสดงหัวข้อที่ใช้ในแต่ละสได์  ประโยชน์  คือ การจัดโครงร่างของงานนำเสนอเพราะใน  Outline  Tab  จะแสดงเฉพาะหัวข้อ  เราจึงสามารถตรวจสอบว่าในแต่ละสไลด์มีการกำหนดหัวข้อ  หัวข้อย่อยเป็นอย่างไรบ้าง  มีความเกี่ยวเนื่องหรือเหมาะสมดีหรือไม่  จึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อต่างๆ ได้สะดวกที่สุด  อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งลำดับตัวเลขและเครื่องหมายข้อความได้ง่ายอีกด้วย

ส่วนที่  4 หน้าต่างโน้ต

ส่วนนี้ผู้จัดทำสามารถกรอกข้อความเพื่อโน้ตย่อ ใช้เตือนความทรงจำของผู้บรรยายว่า ควรบรรยายเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเป็นข้อความสำคัญที่ต้องการให้ผู้ฟังได้รับรู้ก็ได้

 


มุมมองจัดเรียงสไลด์ (Slide Sorter View) คือมุมมองที่แสดงหน้าสไลด์หลายหน้า เหมาะสำหรับจัดเรียงลำดับหน้าสไลด์ หรือใช้คัดลอก ย้าย ลบหน้าสไลด์ ถ้างานนำเสนอที่กำลังเปิดใช้อยู่ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองจัดเรียงสไลด์ ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งมุมมอง (View) >    ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Sort) หรือคลิกที่ปุ่ม


รูปภาพแสดงมุมมองจัดเรียงสไลด์


มุมมองนำเสนองาน (slide Show View) คือ มุมมองที่ไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมสิ่งใดลงในสไลด์ได้ เหมาะสำหรับใช้นำเสนองานที่เสร็จแล้ว ถ้างานนำเสนอที่กำลังเปิดใช้อยู่ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองนำเสนองาน ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งมุมมอง (View)  > การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show) หรือคลิกที่ปุ่ม

รูปภาพแสดงมุมมองนำเสนองาน

มุมมองบันทึกย่อ (Note Page View) คือมุมมองที่ใช้บันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละสไลด์ เพื่อพิมพ์ออกใช้เวลานำเสนองานของผู้บรรยาย ถ้างานนำเสนอที่กำลังเปิดใช้อยู่ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองบันทึกย่อ ผู้ใช้สามารถกำหนดคำสั่งได้ด้วยคำสั่ง มุมมอง(View) >  บันทึกย่อ (Notes Page)

การซ่อนและแสดงแท็บในมุมมองปกติ

                                ในมุมมองปกติ  จะมีแท็บอยู่  2  แท็บคือ  แท็บภาพนิ่งกับแท็บเค้าร่าง  ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของ  PowerPoint  เราสามารถซ่อนมันไว้ก่อนได้  โดยการคลิกปุ่ม  X  ซึ่งอยู่มุมขวาบนของส่วนนี้

 

หลังจากซ่อนแท็บทั้งสองไปแล้ว  หากต้องการนำมันกลับมา  ให้คลิกปุ่มมุมมองปกติ       ก็จะได้แท็บทั้งสองกลับมาตามต้องการ

ปรับขนาดของแต่ละส่วนในมุมมองปกติ

       การปรับขนาดหน้าต่างในมุมมองปกติแต่ละส่วนได้เพียงแค่เลื่อนตัวชี้เม้าส์  ไปที่ขอบของหน้าต่างในส่วนที่ต้องการย่อ  ขยาย

เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์   ให้แดรกเมาส์  ปล่อยเมาส์เมื่อได้ขนาดหน้าต่างที่ต้องการแล้ว


ประโยชน์ของการปรับขนาดหน้าต่างแต่ละส่วนคือ  การเพิ่มพื้นที่ทำงานในส่วนที่เราขยาย  ทำให้ผู้อ่านเห็นรายละเอียดในส่วนที่ต้องการชัดเจนขึ้น

 

                                       

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail