ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ดิจิตอล JAVASCRIPT

ลักษณะการทำงานของ JavaScript


           JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming)

ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนเอาสารด้วยภาษา HTML

สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษาจาวาได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client)

และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้


1. Navigator JavaScript เป็น Client-Side JavaScript ซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝั่งไคลเอนต์

(หมายถึงฝั่งเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซี เครื่องแมคอินทอช หรือ อื่น ๆ)

จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่

2. LiveWire JavaScript เป็น Server-Side JavaScript ซึ่งหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

(หมายถึงฝั่งเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว้บ โดยอาจจะเป็นเครื่องของซัน ซิลิคอมกราฟิกส์ หรือ อื่น ๆ)

สามารถใช้ได้เฉพาะกับ LiveWire ของเน็ตสเคป โดยตรง

 

 

 

JavaScript
JavaScript คืออะไร
ลักษณะการทำงานของ JavaScript
การทำงานร่วมกับ HTML
การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
รูปแบบของจาวาสคริปต์
การทำ Include ไฟล์
การใส่ Comment ใน JavaScript
ตัวแปร
การตั้งชื่อตัวแปร
ชนิดของตัวแแปร
ตัวแปรชนิดตัวเลข
Float
ตัวแปรชนิดตรรก
ตัวแปรชนิดข้อความ
สัญลักษณ์พิเศษ
ตัวแปรว่างเปล่า
ตารางผสมตัวแปรต่างชนิด
Array
Array คืออะไร
การสร้าง Array แบบกำหนดค่าทันที
Statement
Statement คืออะไร
If...else
for
While
Do..While
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
Function
Function คืออะไร
Date Methods
Math Properties / Methods
คำสงวน
คำสงวนของภาษา JavaScript
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Javascript
ผู้จัดทำ
สมาชิกในกลุ่มและจุดประสงค์ของงาน
แหล่งอ้างอิง
เว็ปไซต์ที่อ้างอิง
แบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดที่ 1