ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ดิจิตอล JAVASCRIPT

คำสงวนของภาษา JavaScript

สำหรับการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Java Script นั้น คุณสามารถตั้งชื่อตัวแปรได้โดยใช้ ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่

และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข 0 - 9 โดยที่คุณไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษอื่นๆได้ ยกเว้นเครื่องหมาย _ (Under Scroll) และ $

เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้

คำสงวน

นอกเหนือจากนี้ยังมีคำสงวนอีก 53 คำ ที่ไม่สามารถนำเอามาตั้งเป็นชื่อตัวแปร, ฟังก์ชั่น, เมธอด ต่างๆได้ เพราะว่าเป็นคำสั่งของภาษา

Java Script ที่ใช้ในการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งมีดังนี้

 

abstract float public
boolean for return
break function short
byte goto static
case if super
catch imperments switch
char import synchronized
class in this
const instanceof throw
continue int throws
default interface ransient
do long true
double native try
else new var
extends null void
false package while
final private with
finally protected

 

JavaScript
JavaScript คืออะไร
ลักษณะการทำงานของ JavaScript
การทำงานร่วมกับ HTML
การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
รูปแบบของจาวาสคริปต์
การทำ Include ไฟล์
การใส่ Comment ใน JavaScript
ตัวแปร
การตั้งชื่อตัวแปร
ชนิดของตัวแแปร
ตัวแปรชนิดตัวเลข
Float
ตัวแปรชนิดตรรก
ตัวแปรชนิดข้อความ
สัญลักษณ์พิเศษ
ตัวแปรว่างเปล่า
ตารางผสมตัวแปรต่างชนิด
Array
Array คืออะไร
การสร้าง Array แบบกำหนดค่าทันที
Statement
Statement คืออะไร
If...else
for
While
Do..While
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
Function
Function คืออะไร
Date Methods
Math Properties / Methods
คำสงวน
คำสงวนของภาษา JavaScript
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Javascript
ผู้จัดทำ
สมาชิกในกลุ่มและจุดประสงค์ของงาน
แหล่งอ้างอิง
เว็ปไซต์ที่อ้างอิง
แบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดที่ 1