1.เด็กชายสุริยฉาย ฉายสุริยา

ศีกษาอยู่ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร์

Email : suriya-chai@hotmail.com

 

 

2.นางสาวมนชนก เกียรติกวินพงศ์

ศีกษาอยู่ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร์

Email : ragnarokbattle@hotmail.com

 

No Picture

3.เด็กชายวสุ ปาีลีคุปต์

ศีกษาอยู่ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร์

Email : uno_na@hotmail.com

 

ครูผู้สอน

นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
ตำแหน่ง ครู  อันดับ  ค.ศ. 1  โรงเรียนสุรวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                        ป.บัณฑิต ทางการสอน (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail   r7891567@hotmail.com
โทรศัพท์  08-8351-0854

 

 

บรรณานุกรม วิธีแทรกโค๊ด Java Script & Html ความหมายของ Java Script ตัวอย่าง Jzvz Script Gallery Home