หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม
 
หน่วยที่ 2 การจัดรูปแบบหนังสือ
 
หน่วยที่ 3 การแทรกไฟล์ภาพ/ไฟล์มัลติมีเดีย
 
หน่วยที่ 4 การปรับแต่งหนังสือ
 
หน่วยที่ 5 การสร้างแผ่นซีดี
 
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

หน่วยที่ 1

แนะนำโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

 

สาระสำคัญ
        หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง  ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
        การเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro เหมือนกับการเรียกใช้โปรแกรมทั่ว ๆ ไป จากสตาร์ทเมนู ภายในหน้าต่างโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของโปรแกรมมากมาย แต่ละส่วนจะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)
      2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ได้ (K)
      3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ได้ (K)
      4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (P)
      5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (A)