ฟ
ฟ
ฟ
 
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม
 
หน่วยที่ 2 การจัดรูปแบบหนังสือ
 
หน่วยที่ 3 การแทรกไฟล์ภาพ/ไฟล์มัลติมีเดีย
 
หน่วยที่ 4 การปรับแต่งหนังสือ
 
หน่วยที่ 5 การสร้างแผ่นซีดี
 
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

หน่วยที่ 1

แนะนำโปรแกรม

วิูธีการเข้าสู่โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Start > All Program > E Book System > Flip Album 6 Pro ดังภาพต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เลื่อกเมนู FlipAlbum Sample จะได้จอภาพดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิก Cancle เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการทำงานเพื่อสร้าง E - Book ดังนี้