a
a
a
 
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม
 
หน่วยที่ 2 การจัดรูปแบบหนังสือ
 
หน่วยที่ 3 การแทรกไฟล์ภาพ/ไฟล์มัลติมีเดีย
 
หน่วยที่ 4 การปรับแต่งหนังสือ
 
หน่วยที่ 5 การสร้างแผ่นซีดี
 
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

การปรับแต่งรูปภาพ

การปรับแต่งรูปภาพ
        การแก้ไขรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแก้ไข
เลือกคำสั่ง Edit จะปรากฏโปรแกรม Flip Album Editor
สามารถเลือกใช้แถบเครื่องมือด้านล่างเพื่อปรับแต่งรูปภาพได้
&  หากต้องการออกจากโปรแกรม นี้ให้คลิกปุ่ม ý  มุมขวาบนของโปรแกรม Flip Album Image Editor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใส่ Effect ให้กับภาพ
        ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ปรากฏในหน้ากระดาษเลือกคำสั่ง
Effects สามารถเลือกคำสั่งต่าง ๆ ได้ดังนี้
*  Transparent  เป็นการกำหนดพื้นโปร่งใสให้กับรูปภาพ
*  3D เป็นการกำหนดให้ภาพมีลักษณะเป็นสามมิติ
*  Shadow  เป็นการกำหนดเงาให้กับรูปภาพ
*  Select Crop Shape/Remove Crop Shape เป็นการเลือก/ยกเลิกการกำหนดรูปร่างให้กับรูปภาพ
*  Add/Edit Frame/Remove Frame เป็นการใส่กรอบ/ยกเลิกการใส่กรอบให้กับรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมุนภาพ
        ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ปรากฏในหน้ากระดาษ เลือกคำสั่ง Rotate สามารถเลือกคำสั่งย่อย ๆ ได้ดังนี้
*  Left by 90? หมุนไปทางซ้าย 90 องศา
*  Right by 90? หมุนไปทางขวา 90 องศา
*  By 180? หมุนภาพไป 180 องศา
*  By Other Angles หมุนภาพโดยกำหนดองศาตามที่ต้องการ