ประวัติความเป็นมาของกราฟิก

         การใช้ภาพในการสื่อสาร  เริ่มขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ดั่งจะเห็นได้การค้นพบภาพวาดตามผนังหลายแห่ง  ที่มนุษย์สมัยโบราณเขียนไว้โดยบันทึกเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งบรรยายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสมัยนั้น  รวมถึงกิจกรรมและพิธีต่างๆ ที่เกิดขึ้น  เช่น  การล่าสัตว์  การบวงสรวงเทพเจ้า      ลักษณะของสัตว์  จำนวนของสัตว์  ฤดูกาล ในสมัยโบราณถ้ำใช้วัสดุที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการวาดภาพ  เช่นกระดูกสัตว์  ก้อนหิน  กิ่งไม้      โดยใช้เลือดสัตว์  ยางไม้  เถ่าถ่านที่เกิดจากกองไฟ  เป็นที่สีที่ใช้ในการวาดภาพ         ภาพวาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศสเปนและฝรั่งเศสเป็นรูปสัตว์คล้ายใบซอน  และม้า  วาดบนผนังถ้ำโดยวัสดุธรรมชาติ  เช่น  หิน  ฝุ่น  ดินแดง  พืชต่างๆมาผสมเป็นสี  ในสมัยอียิปต์         โบราณ มนุษย์ได้ถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนภาพสลักลงบนก้อนหินในสุสานเพื่อแสดง  ถึงกิจกรรมของเจ้าของสุสานในช่วงที่มีชีวิตอยู่                             หรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ในสมัยนั้น

         สำหรับในประเทศไทยปรากฏหลักฐานและร่องรอยทางโบราณคดีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่  “ภาพเขียนสี”    มีอายุราว 3000-4000 ปี   และโดยเฉพาะที่ผาแต้ม  มีภาพเขียนมากมายกว่า  300  ภาพ

 
 

  แหล่งอ้างอิง:เนื้อหาและรูปภาพจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ