คำบุพบท

          คำบุพบท เป็น คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำและประโยค โดยจะอยู่หน้า

                  คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือ คำวิเศษณ์ เราสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

                   ๑.  คำบุพบทบอกสถานที่ เช่น บน ใน ใกล้ ใต้ ที่ ข้าง

                   ๒.  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ เช่น ของ แ่ห่ง

                   ๓.  คำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกความประสงค์ เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ

                    เพื่อ สำหรับ โดย

                    ๔. คำบุพบทบอกเวลา เช่น เมี่อ ตั้งแต่ จน กระทั้ง

                                                                digital_hh.gif