๒)รู้วิธีการเรียงคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  และตามด้วยสระซึ่งจะเรียง

ลำดับตามรูปสระ ดังนี้

-ะ

-ั

-ัะ

-า

-ำ

-ิ

-ี

-ึ

-ื

-ุ

-ู

เ-

เ-ะ

เ-า

เ-าะ

เ-ิ

เ-ี

เ-ีะ

เ-ื

เ-ืะ

แ-

แ-ะ

โ-

โ-ะ

ใ-

ไ-

ส่วย ย ว อ จัดเป็นพยัญชนะ

ประโยชน์ของพจนานุกรม มีดังนี้

๑) ใช้ตรวจสอบการสะกดคำต่างๆให้ถูกต้อง

เช่น     ถูก     บันเทิง         ผิด    บรรเทิง

๒)ช่วยให้รู้ว่าคำใดอ่านออกเสียงอย่างไร  จึงจะถูกต้อง

เช่น  ปดิวรัดา  อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา

๓)ช่วยใหรู้้ความหมายของคำต่างๆ

เช่น  นัตถุ์  หมายถึง จมูก

๔)ทำให้รู้ว่า  คำแต่ละคำเป็นชนิดใด และเป็นคำในภาษาอะไร

เช่น นนตรา [นน-ตรา] น.  ต้นกระถิน  (ช.)

digital_hh.gif