การใช้พจนานุกรม

การใช้พจนานุกรม  เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา พจนานุกรมของ

ภาษาใดรวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย ซึ่งทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถา่น

ก็เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย โดยบอกความหมายของคำ

แต่ละคำ บอกเสียงอ่าน และชนิดของคำ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการใช้คำนั้นๆด้วย

การใช้พจนานุกรม มีวิธีการ ดังนี้

๑)รู้วิธีการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมซึ่งเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะ

ตัวแรกของคำ ตั้งแต่ ก-ฮ ดังนี้

                                                                   

ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง  จ

ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ

ฑ  ฒ  ณ  ด  ต

ถ  ท  ธ  น  บ

ป  ผ  ฝ  พ  ฟ

ภ  ม  ย  ร  ฤ

ล  ว  ศ  ษ  ส

ห  ฬ  อ  ฮ

๑)คำในพจนานุกรมจะไม่เรียงลำดับตามเสียงอ่าน

แต่จะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะ เช่น ถ้าจะค้นหาคำว่า

หญิง หลัง หลาย ต้องไปค้นในหมวดตัวอักษร

๒)คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยสระจะอยู่

หลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะุ เช่น

คำว่า ของ จะมาก่อน คำว่า ขาย

  digital_hh.gifdigital_hh_1.gif