สรุปหลักการใช้ Tense
Present Tense
Present Simple Tense ใช้กับการกระทำที่ทำอยู่เสมอจนเป็นนิสัย
Present Progressive Tense ใช้กับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด
Present Perfect Tense ใช้กับการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบัน
Present Perfect Progressive Tense ใช้กับการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและดำเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
Past Tense
Past Simple Tense ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต
Past Progressive Tense ใช้กับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต
Past Perfect Tense

ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้ว

Past Perfect Progressive Tense

ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่องในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้ว

Future Tense
Future Simple Tense ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Present Progressive Tense ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้น ณ เวลาที่จำเพาะเจาะจงในอนาคต
Future Perfect Tense ใช้กับการกระทำที่คงจะเกิดขึ้นแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
Future Perfect Progressive Tense ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต