Picture By : Sarita Vichayadacha 
Home | Past | Present | Future | Exercises | ผู้จัดทำ | ที่มา
 

 

Tense

 

Tense คือ รูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำ ในภาษาอังกฤษการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน เช่น

  1. I am playing football now. (ฉันกำลังเล่นฟุตบอล)
  2. I played football yesterday. (ฉันเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้)

ในประโยคที่ 1 รูปของคำกริยาคือ am playing บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลกำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดประโยคนี้ออกมา
ในประโยคที่ 2 รูปของคำกริยาคือ played บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

Tense แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ

  1. Present Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นปัจจุบัน
  2. Past Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอดีต
  3. Future Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอนาคต

แต่ละ Tense แบ่งออกเป็น 4 Tense จึงมีทั้งหมด 12 Tense ดังนี้

Present Tense

Past Tense

Future Tense

1. Present Simple Tense

1. Past Simple Tense

1. Future Simple Tense

2. Present Progressive Tense

2. Past Progressive Tense

2. Future Progressive Tense

3. Present Perfect Tense

3. Past Perfect Tense

3. Future Perfect Tense

4. Present Perfect Progressive Tense

4. Past Perfect Progressive Tense

4. Future Perfect Progressive Tense

ทั้ง 12 Tenseย่อย มีโครงสร้างของประโยคดังนี้

Present Tense

Past Tense

Future Tense

1. S + V.1

1. S + V.2

1. S + will , shall +V.1

2. S + is ,am , are + V.1(ing)

2. S + was , were + V.1(ing)

2. S + will, shall + be + V.1(ing)

3. S + have , has + V.3

3. S + had + V.3

3. S + will , shall + have , has + V.3

4. S + have , has + been + V.1 (ing)

4. S + had + been + V.1(ing)

4. S + will, shall + have + been + V.1(ing)

 

 

123123

จัดทำโดย
อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวสริตา วิชญาเดชะ, นางสาวภัคพร เกียรติจินดารัตน์, นางสาวอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

 
     
     
     
©2009 Funwithgrammar