การใช้ Present Perfect Continuous Tense

เราใช้ Present Perfect Continuous Tense เมื่อไหร่?

1.การใช้ Tense นี้เหมือนกับการใช้ Present Perfect Tense เพียงแต่ต้องการจะเน้นให้เห็นว่า การกระทำนั้นได้กระทำกันต่อเนื่องตลอดเวลา เราจึงใช้ Present Perfect Continuous Tense เช่น

Present Perfect Tense : She has reading three stories since breakfast.

Present Perfect Continuous Tense : She has been reading three stories for five hour.

Present Perfect Tense : They have asked fisherman not to sail out in small boats.

Present Perfect Continuous Tense: They have been asking fisherman not to sail out in small boats.

หมายเหตุ: จะต้องใช้กับ v. ที่มีความต่อเนื่อง เช่น work, stay, wait etc.
Example: They have been writing five letters up to now.
               ( สามารถใช้ได้เพราะ wait เป็น v. ต่อเนื่อง)
               The clock has stopped. ( ไม่สามารถใช้ได้เพราะ stop ไม่เป็น v. ต่อเนื่อง )

2. มีการใช้ for และ since แสดงระยะเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
For ในที่นี้แปลว่า "เป็นเวลา" ดังนั้นหลัง for จะเป็นจำนวนเวลา หรือช่วงเวลา หรือ ช่วงเวลา 2 อาทิตย์ 1 ปี 5 ปี เป็นเวลานาน เป็นต้น เช่น
for 2 weeks                   for five years
for one year                for a long time
since แปลว่า "ตั้งแต่" ดังนั้น หลัง since จะเป็นจุดเริ่มเหตุการณ์ จุดหนึ่งของเวลา หรืออาจจะเป็นประโยค Past Simple (S) ก็ได้ เช่น
Her family has lived here since 1975 .
She has worked here since he was born.
We have flied since 7 o' clock.

จบแล้วจ้า มาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า [EXERCISE ]