|Home|Manu|Noun|Pronoun|ผู้จัดทำ|แหล่งข้อมูล|

คำอธิบายเบื้องต้น

คำอธิบายเบื้องต้น

Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause

            Parts of Speech ( ชนิดของคำ )
            ข้อความ  ประกอบด้วย"คำ" ( word ) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกัน
เป็นวลี (phrase)   หรือประโยค ( sentence )  จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน   8 หน้าที่     
ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )หน้าที่ของคำเรียกว่า "ชนิดของคำ"
( parts of speech )  ซึ่งได้แก่

Noun   (คำนาม)
Pronoun   (คำสรรพนาม)
Verb  (คำกริยา)
Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)

Adjective    (คำคุณศัพท์)
Preposition   (คำบุพบท)
Conjunction   (คำสันธาน)
Interjection   (คำอุทาน)

 

Noun  (คำนาม)

   ชนิดของคำนาม

   Countable/Uncountable

   Singular/Plural

   Subject-Verb Agreement

Pronoun (คำสรรพนาม)

   Personal Pronoun

   Possessive Pronoun

   Reflexive Pronouns

   Definite Pronoun

   Indefinite Pronoun

   Interrogative Pronoun

   Relative pronoun

จัดทำโดย นาย อานุภาพ          นางสาว สุมัจชา          นางสาว ฤทัยทิพย์
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  15110