แนวคิด
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึก การดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ระบบดังกล่าวต่างมีความสำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น หากระบบใดทำงานผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆด้วย ทุกคนจึงควรเอาใจใส่ดูแล ป้องกัน บำรุงรักษาอวัยวะต่าง ๆ ในทุกระบบให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพดี

สาระการเรียนรู้
1.ระบบประสาท
2.ระบบสืบพันธุ์
3.ระบบต่อมไร้ท่อ

ที่มา
ผู้จัดทำ