แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนำไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการนำสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวนำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำนั้น กระแสที่ผลิตได้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
.....
หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงอาศัยหลักการที่ตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าขึ้นในลวดตัวนำนั้น

โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  มีดังนี้
     ก. ส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยโครงและขั้วแม่เหล็ก ส่วนนี้สร้างสนามแม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กและส่วนที่รับกระแสไฟออก
     ข. ส่วนที่เคลื่อนที่ หรือส่วนที่หมุนเรียกว่า อาร์มาเจอร์ (Armature)ประกอบด้วย 1. แกนเพลา 2. แกนเหล็ก 3. คอมมิวเตเตอร์

2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
......มีโครงสร้างเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแต่ที่อาร์มาเจอร์มีวงแหวนแทนคอมมิวเตเตอร์(Commutature)หลักการทำงานของการเกิดมีขั้นตอนโครงสร้าง

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง
........ เกิดจากการที่แสงผ่านกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสารกึ่งตัวนำเพราะว่าเมื่อสารกึ่งตัวนำได้รับแสงอิเล็กตรอนภายในสารหลุดออกมาและเคลื่อนที่ได้แหล่งกำเนิดไฟฟ้านี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเรียกว่าโฟโตเซลล์(PhotoCell)ใช้ในเครื่องวัดแสงของกล้องถ่ายรูปการปิดเปิดประตูลิฟต์และระบบนิรภัยเป็นต้น

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อน     กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากพลังงานความร้อนโดยการนำโลหะ2ชนิดมายึดติดกันแล้วให้ความร้อนจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในแท่งโลหะทั้งสองเช่นใช้ทองคำขาวกับคอนสแตนตันยึดปลายข้างหนึ่งให้ติดกัน...และปลายอีกด้านหนึ่งของโลหะทั้งสองต่อเข้ากับเครื่องวัดไฟฟ้ากัลวานอร์มิเตอร์เมื่อใช้ความร้อนเผาปลายของโลหะที่ยึดติดกันนั้นพลังงานความร้อนจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องวัดไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแรงกด
กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแรงกดสารที่ถูกแรงกดหรือดึงจะเกิดกระแสไฟฟ้าผลึกของควอตซ์ทัวร์มาไลท์และเกลือโรเซลล์เมื่อนำเอาผลึกดังกล่าวมาวางไว้ระหว่างโลหะทั้งสองแผ่นแล้วออกแรงกดสารนี้จะมีไฟฟ้าออกมาที่ปลายโลหะทั้งสองพลังงานไฟฟ้า

BACK