9. ตาและการมองเห็น

     ตาคนและกล้องถ่ายรูปมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่คล้ายกันมาก ตาประกอบด้วยเลนส์ตา เป็นเลนส์รับแสง    
เรตินาทำหน้าที่คล้ายฟิล์มถ่ายรูป ถัดจากเรตินาเป็นใยประสาทซึ่งติดต่อกับประสาทตา  ผ่านไปยังสมอง  เวลามีแสงจากวัตถุตกบนเลนส์ตาจะเกิดภาพชัดที่เรตินา  ตาจะเห็นวัตถุในลักษณะเดียวกับภาพของวัตถุที่ตกบนฟิล์มถ่ายรูป นอกจากนี้ตายังมีม่านตาเพื่อทำหน้าที่ปรับความเข้มของแสงบนเรตินาให้เหมาะโดยเปลี่ยนขนาดของพิวพิล  ม่านตาจึงทำหน้าที่คล้ายไดอะแฟรมของกล้องถ่ายรูป นอกจากนี้ตายังมีกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาทำหน้าที่บังคับเลนส์ตาให้นูนมากหรือน้อย เพื่อให้เกิดภาพชัดบนเรตินา ส่วนนี้แตกต่างจากกล้องถ่ายรูป เพราะกล้องถ่ายรูปใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งเลนส์เพื่อให้เกิดภาพชัดบนฟิล์ม


ที่มา http://thapring.com/Pingpong_web/Light.htm
รูป 9.1

 

  

     ในการมองวัตถุ ตำแหน่ง ใกล้ที่ตาเห็นภาพชัด เรียก จุดใกล้ 
และตำแหน่งไกลสุดที่ตามองเห็นภาพชัด เรียกว่า จุดไกล 
สำหรับคนสายตาปกติ   ดังรูป 9.2
จุดใกล้  อยู่ที่ระยะประมาณ  25  เซนติเมตร
จุดไกล
  อยู่ที่ระยะไกลมาก หรือที่ระยะอนันต์


รูป 9.2


     สำหรับคนสายตาสั้น    ระยะไกลที่ตามองเห็นภาพชัด จะไม่ใช่ระยะอนันต์ ( จุดไกล ) 
แต่จะเห็นภาพชัดคือ จุดใกล้   การแก้ไขให้มองเห็นภาพชัดเหมือนสายตาปกติ จะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยเลนส์เว้า ดังรูป 9.3

รูป 9.3

  

   รูป 9.4    

สำหรับคนสายตายาว   ระยะใกล้ที่ตามองเห็นภาพชัด จะไม่ใช่จุดใกล้ แต่จะเห็นภาพชัดที่ จุดไกล คือ ระยะอนันต์  การแก้ไขให้มองเห็นภาพชัดเหมือนคนสายตาปกติ จะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยเลนส์นูน ดังรูป 9.4

     การเห็นสี เราทราบแล้วว่าตามีเรตินาทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพของวัตถุ ดังนั้นการที่ตามองเห็นสีต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของเรตินา เรตินาประกอบด้วยเซลล์รับแสง 2 ชนิดคือ
เซลล์รูปกรวย เป็นเซลล์ที่ไวต่อแสงที่มีความเข็มข้นสูง และสามารถจำแนกแสงสีได้ โดยเซลล์นี้จะประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิดที่ไวต่อแสงสีปฐมภูมิได้แก่ สีน้ำเงิน เขียว และแดง เซลล์ทั้งสามชนิดนั้นจะไวต่อแสงสีเหล่านี้ต่างกัน
เซลล์รูปแท่ง เป็นเซลล์ที่ไวต่อแสงที่มีความเข็มต่ำแต่จำแนกสีไม่ได้
การบอดสี เป็นความผิดปกติของตาในการเห็นสีที่เพี้ยนไปจากความเป็นจริง โดยตามักจะบอดเพียงบางสี พบว่าบอดสีแดงมากที่สุด หมายความว่าถ้าคนที่มีตาบอดสีแดง เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงเสียไป ขณะที่เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงินและสีเขียวยังคงทำงานตามปกติ

 


ที่มา
- http://74.125.153.132/search?q=cache:H_yk7gIybGkJ:ccsmail.sut.ac.th/e-ru/teacher/file/file1743.doc
- http://61.7.158.13/kan_cai1/sci/..%5Csci%5Csec4%5Cphy%5Ccai%5CLight/e-%20light/Light/Light10.htm


 

Copyright © 2009 Light_and_visual_aid.com | ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน Light and visual aid

โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย   ตำบล ประจวบฯ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000