แบบทดสอบเรื่อง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 

คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ü  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. “ในอนาคต มนุษย์อาจมีสัดส่วนศีรษะโตขึ้นแต่แขนขาลีบเล็กลงเพราะใช้ความคิดมากและเครื่องทุ่นแรงหลายชนิดทำงานแทน” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับ ข้อใด?

  ก. การต่อสู้เพื่อยังชีวิตของ WALLACE
  ข. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ของ LAMARCK
  ค. กฎของการเลือกเฟ้นตามธรรมชาติ DARWIN
  ง. การแปรผันเพื่อดำรงพันธุ์ของ DE VRIES

2. จากหลักฐานการเปรียบเทียบโครงสร้าง ข้อใดกล่าวถึงอวัยวะซึ่งเป็น HOMOLOGOUS ORGAN ?

  ก. ปีกค้างคาวกับปีกผีเสื้อ 
  ข. ขาของคนกับปีกนก 
  ค. ครีบใบพายของปลาวาฬกับแขนคน 
  ง. ครีบปลาฉลามกับปีกค้างคาว

3. ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยยีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยยีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่งพบสีเทา 360 ตัวและสีดำ 640 ตัวถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จำนวนผีเสื้อกลางคืนสีดำที่เป็น HETEROZYGOUS มีเท่าใด?

  ก. 180 ตัว
  ข. 320 ตัว
  ค. 360 ตัว
  ง. 480 ตัว

4. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ?

  ก. การอยู่รอดของเหาแม้ว่าจะใช้ DDT
  ข. การต้านยาปฏิชีวนะ ของเชื้อแบคทีเรีย
  ค. ผีเสื้อกลางคืนมีสีดำในเมืองอุตสาหกรรม
  ง. การพัฒนาเพดดีกรีของสุนัขพันธุ์สแปเนียล

5. ซากดึกดำบรรพ์ซากใด? ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจุบัน

  ก. มนุษย์โครมันยอง
  ข. วานรมนุษย์  
  ค. มนุษย์วานร
  ง. มนุษย์ชวา

6. ล่อเป็นสัตว์ลูกผสมที่เป็นหมัน เกิดจากการผสมระหว่างม้ากับลา ม้ากับลามีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

  ก. เป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกัน เพราะผสมพันธุ์กันได้
  ข. เป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกัน เพราะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  ค. เป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กัน เพราะมีขนาดต่างกัน
  ง. เป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กัน เพราะล่อไม่สามารถสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปได้์

7. ต้นตระกูลของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้แก่มนุษย์พวกใด?

  ก. โฮโม อีเรคตัส
  ข. โฮโม แฮปิลิส
  ค. โฮโม เซเปียนส์
  ง. โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์  

8. การเกิดลูกแกะ "ดอลลี่" จากการโคลนนิ่ง นั้นจัดเป็นวิวัฒนาการของสายพันธุ์แกะหรือไม่?

  ก. ไม่เป็น เพราะลูกแกะจะเหมือนแม่ทุกประการ
  ข. เป็น เพราะลูกแกะสามารถสืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้
  ค. ไม่เป็น เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
  ง. เป็น เพราะเป็นการสร้างสิ่งมีชิวิตจากเทคโนโลยีใหม่ๆ

9. ข้อใดสรุปวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ถูกต้องที่สุด?

  ก.  สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการมาจากนก
  ข.  สัตว์เลื้อยคลานมีวิวัฒนาการมาจาก ปลากระดูกแข็งที่มีครีบเป็นแผ่นแบน
  ค.  นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
  ง.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีวิวัฒนาการมาจากปลากระดูกอ่อนที่มีครีบเนื้อ

10. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกได้แก่สัตว์ชนิดใด?

  ก. ไดโนเสาร์
  ข. ปลามีปอด
  ค. เพรียงหัวหอม
  ง. ปลาไม่มีกระดูกขากรรไกร

 

 


 

New Page 1