พอลิเมอร์

- ความหมายของพอลิเมอร์

- ประเภทของพอลิเมอร์

- การเกิดพอลิเมอร์

- พลาสติก

- พลาสติกรีไซเคิล

- เส้นใย

- ยาง

- ประวัติพอลิเมอร์

- พอลิเมอร์สังเคราะห์

- คุณสมบัติของพอลิเมอร์

- รูปแบบการใช้งานของพอลิเมอร์

- ชนิดของพอลิเมอร์

คุณสมบัติของพอลิเมอร์

ชนิดของคุณสมบัติของพอลิเมอร์แบ่งอย่างกว้างๆได้เป็นหลายหมวดขึ้น
กับความ ละเอียด ในระดับนาโนหรือไมโครเป็นคุณสมบัติที่อธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดย
เฉพาะโครงสร้างของพอลิเมอร์ ในระดับกลาง เป็นคุณสมบัติที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอร์เมื่ออยู่ในที่ว่าง ในระดับกว้างเป็นการอธิบายพฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติในระดับการใช้งาน