ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา(Phylum Chytridiomycota)
เรียกทั่วไปว่า “ไคทริด(Chytrid)
ลักษณะสำคัญ
1.มีไฮฟาแบบไม่มีผนังกั้น
2.ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคตินและกลูโคส
3.สปอร์มีแฟลกเจลลาเส้นเดียว(zoospore)
4.มีการสืบพัน์แบบไม่อาศัยเพศโดยการผลิตสปอร์ที่มีแฟลกเจลลา (flagellated zoospore) และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการปฏิสนธิระหว่างเสปิร์มกับไข่
5.เป็นกลุ่มเชื้อรามี่โบราณ(primitive)ที่กว่าราในกลุ่มอื่นๆ
6.ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ
7.เป็นปรสิตในโพรทิสต์ พืช และสัตว์น้ำ