ความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุกรมวิธาน

ไดโคโตมัสคีย์

อาณาจักรสัตว

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา