รายชื่อโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม


Item

Company

Province

Capacity(ton/hr)

Biogas plant

1

บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด

กระบี่

45

 

2

บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด

กระบี่

45

 

3

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

กระบี่

60

 

4

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

กระบี่

60

 

5

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

กระบี่

45

 

6

บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด

กระบี่

40

7

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

กระบี่

30

 

8

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

กระบี่

45

 

9

บริษัท อันดามันน้ำมันปาล์ม จำกัด

กระบี่

20

 

10

บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด

ชลบุรี

60

 

11

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชุมพร

60

 

12

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด

ชุมพร

45

 

13

บริษัท ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

ชุมพร

30

 

14

บริษัท สวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

ชุมพร

45

 

15

บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (ชุมพร)จำกัด

ชุมพร

45

 

16

บริษัท ทวีศิลป์ปาล์มออยล์ อินดัสทรีย์ จำกัด

ชุมพร

45

 

17

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

ตรัง

40

 

18

บริษัท โอทาโก้ จำกัด

ตรัง

45

 

19

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง

45

 

20

บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด

สตูล

30

 

21

บริษัท สตูลอินดัสตรี้ส์ จำกัด

สตูล

30

 

22

บริษัท กรีนกลอรี่ จก.

สุราษฎร์ธานี

45

 

23

บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

สุราษฎร์ธานี

40

24

บริษัท เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด

สุราษฎร์ธานี

40

 

25

บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขา 1)

สุราษฎร์ธานี

90

 

26

บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขา 2)

สุราษฎร์ธานี

80

 

27

บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

28

บริษัท ยูนิปาล์มอินดัสทรี จำกัด

สุราษฎร์ธานี

60

 

29

บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

 

30

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด

สุราษฎร์ธานี

60

 

31

บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

 

32

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

 

33

บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

 

34

บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

สุราษฎร์ธานี

45

 

35

บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์กรุ๊ป จำกัด

กระบี่

45

 

36

บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด

กระบี่

45

 

37

บริษัท เกนนิงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สตูล

30