แบบฝึกหัด เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 10 ข้อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง สามารถตอบผิดได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ต่อ 1 ข้อ

ถ้าต้องการเริ่มทำใหม่ให้กด refresh