เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
     หน้าแรก     แบบฝึกหัด     คณะผู้จัดทำ
   
 
   เนื้อหา
    •  ถ่านหิน
    •  หินน้ำมัน
    •  ปิโตรเลียม
    •  พอลิเมอร
    •  เส้นใย
    •  ยาง
    •  พลาสติก
    •  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห
    •  ภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม