ความน่าจะเป็น (Probability)

ความหมาย

“อัตราส่วนจำนวนครั้งของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ต่อเหตุการณ์นั้น”
อัตราส่วนในทางพันธุศาสตร์ คือ อัตราส่วนทางจีโนไทป์ และอัตราส่วนทางฟีโนไทป์

กฎความน่าจะเป็น

 1. กฎการบวก (Addition Law)

  • เหตุการณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้
  • เรียกเหตุการณ์นี้ว่า mutually exclusive events
  • โอกาสที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเท่ากับผลบวกของโอกาสที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์

   P(เหตุการณ์ A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่ง) = P(A) + P(B)

 2. กฎการคูณ (Multiplication Law)

  • เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือมากกว่า
  • เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
  • เรียกเหตุการณ์นี้ว่า Independent events

   โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ A และ B พร้อมกัน = P(A) x P(B)

การคำนวณหาอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์

 1. การหาชนิดและอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์

  จำนวนชนิดของเซลล์สืบพันธุ์ = 2n
  n คือ จำนวนคู่ของยีนในสภาพ heterozygous

 2. การคำนวณหาชนิดและอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์

  • การสร้างเป็นตาราง (punnet square)
  • การใช้สูตร
   ชนิดของจีโนไทป์ = 3n
   ชนิดของฟีโนไทป์ = 2n
   n คือ จำนวนคู่ของยีนที่อยู่ในสภาพ heterozygous

ตารางพันธุกรรม

ที่มา www.lib.kmutt.ac.th/st4kid/nonFlash/index.jsp?id=154

ลองใช้หลักความน่าจะเป็นเปรียบเทียบอัตราลักษณะที่เป็นได้ก่อนดูเฉลยนะครับ

อ้างอิง