แบบทดสอบ “พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ”

 1. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกที่สุด (พิจารณาในมนุษย์) ?
  1. เซลล์แต่ละเซลล์มีข้อมูลพันธุกรรมที่แตกต่างกันตามหน้าที่ของเซลล์
  2. แต่ละเซลล์มีข้อมูลพันธุกรรมเหมือนกันหมดแต่ใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น
  3. เซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นที่มีข้อมูลพันธุกรรม
  4. เซลล์สมอบเท่านั้นที่มีข้อมูลพันธุกรรมเพราะสมองทำหน้าที่จำทุกอย่างในร่างกาย
 2. ยีนมีหน้าที่อย่างไร?
  1. ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
  2. ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  3. แสดงลักษณะทางพันธุกรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธุ์ระหว่างพืชกับโครโมโซม ?
  1. จำนวนโครโมโซมขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
  2. พืชทุกชนิดมีโครโมโซมเท่ากันหมด
  3. พืชไม่มีโครโมโซม
  4. จำนวนโครโมโซมในพืชขึ้นอยู่กับบริเวณที่ศึกษาเช่นใบแก่มีโครโมโซมมากกว่าใบอ่อน
 4. พืชต้นหนึ่งมีจีโนไทป์ AaBbCCDd ถ้าสร้างละอองเรณูได้ 10,000อัน จะมีละอองเรณู ที่มีจีโนไทป์ ABCD เท่าไหร่  ?
  1. 625
  2. 1,250
  3. 1,667
  4. 2,500
 5. ประชาการแห่งหนึ่งจะพบผู้ห่อลิ้นได้ 51 คนในทุก ๆ 100 คนในจำนวนนี้ควรมี Heterozygote กี่คน ?
  1. 42
  2. 21
  3. 9
  4. 49
 6. โครงสร้างในข้อใดมี uridine เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนที่สูงที่สุด ?
  1. Mitochondria, Nucleolus
  2. Nucleolus, Ribosome
  3. Endoplamic reticulum, Ribosome
  4. Mitochondria, Endoplamic reticulum
 7. ปัญหาสำคัญในการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคในคนโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมคือ ?
  1. การตัดต่อยีน
  2. การปรับควบคุมการทำงานของยีน
  3. การสังเคราะห์ยีน
  4. การหาลำดับเบสของยีน
 8. พันธุศาสตร์ (Genetics) เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาใดบ้าง ?
  1. เซลล์วิทยา
  2. วิชาเคมี
  3. การปรับปรุงพันธุ์และวิชาคณิตศาสตร์
  4. ถูกหมดทุกข้อ
 9. จากการศึกษาโครโมโซมของเซลล์ร่างกายผู้ชายจำนวน 1 เซลล์ แล้วนำมาจัดเรียงตัวเป็นคู่ ๆ (Karyotype) ตามรูปร่าง ลักษณะ ขนาด และตำแหน่งของเซนโตรเมียร์ สามารถแบ่งโครโมโซมเป็น กี่หมู่อะไรบ้าง ?
  1. 7 หมู่ (A-G)
  2. 5 หมู่ (A-E)
  3. 3 หมู่ (A-B)
  4. 8 หมู่ (A-H)
 10. เซลล์ที่มีชีวิตสามารถสังเคราะห์โปรตีนเองได้จากคำสั่งของ DNA แต่มนุษย์เรายังต้องรับประทานโปรตีนไห้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย เพราะเหตุใด ?
  1. เซลล์สังเคราะห์โปรตีนได้ในปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  2. โปรตีนที่เซลล์สังเคราะห์ขึ้นเอง ไม่เข้าสู่วัฏจักรเครบส์เพื่อสร้างพลังงาน
  3. เซลล์ต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นบางอย่างจากโปรตีนที่รับประทานเข้าไป เพื่อใช้ไนการสังเคราะห์โปรตีนของตัวเอง
  4. เซลล์สังเคราะห์โปรตีนได้ไม่ครบทุกชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญของร่างกาย