การข่มร่วมกัน (Co-Dominant)

Co-dominant : การถ่ายทอดนี้ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล ยีนทั้งสองที่ควบคุมลักษณะจะไม่ข่มซึ่งกันและกันแต่สามารถแสดงความเด่นได้ เท่าๆกันจึงปรากฏลักษณะออกมาร่วมกัน เช่น

 1. การถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดระบบ ABO ถูกควบคุมด้วยยีนซึ่งมีอัลลีลเกี่ยวข้อง 3 อัลลีล คือ IA , IB, i พบว่าอัลลีล IA และอัลลีล IB ต่างก็แสดงลักษณะเด่นเท่าๆกัน (อัลลีล IA และอัลลีล IB ต่างก็เป็น Co – dominant allele ส่วนอัลลีล i เป็น recessive allele)
  • IAIA และ IA i แสดง หมู่เลือด A
  • IBIB และ IB i แสดง หมู่เลือด B
  • IAIB แสดง หมู่เลือด AB
  • ii แสดง หมู่เลือด O
  การถ่ายทอดหมู่เลือดของคน

  การถ่ายทอดหมู่เลือดของคน

  ที่มา genetic.funnyfeb.com/heredity/images/image003.jpg

 2. การถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดระบบ MN มียีนควบคุมอยู่ 1 คู่ โดยมี Co – dominant allele M และ N (LM , LN) ควบคุมการสร้าง antigen M และ antigen N ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงทั้ง LM และ LN แสดงลักษณะเด่นได้เท่าๆ กัน
  • LM LM แสดงหมู่เลือด M
  • LN LN แสดงหมู่เลือด N
  • LMLN แสดงหมู่เลือด MN

  การถ่ายทอดลักษณะเด่นเกิน (Over – dominant) เกิดจากอัลลีลในสภาพ Heterozygous จะแสดงลักษณะที่ปรากฏออกมา (phenotype) เหนือกว่าในสภาพHozygous เช่น TT (สูง 3 ฟุต ) x tt (สูง 1 ฟุต) ได้ลูกผสม Tt (สูง 5 ฟุต)

เลือดระบบ MN

เลือดระบบ MN

ที่มา www.mun.ca/biology/scarr/Tab26_01_MN_freqs.gif

ที่มา : genetic.funnyfeb.com/heredity

อ้างอิง