แบบทดสอบ “ลักษณะทางพันธุกรรม”

 1. ลักษณะใดในมนุษย์ที่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากกว่าลักษณะทางพันธุกรรม?
  1. โรคเบาหวาน
  2. ตาบอดสี
  3. ถนัดซ้ายหรือถนัดขวา
  4. หมู่เลือด
 2. การแต่งงานระหว่างญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมักได้ลูกที่ผิดปกติเพราะเหตุใด
  1. ยีนที่เป็นอันตรายมีสมบัติการแสดงออกรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มพี่น้อง
  2. การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของ DNA เหมือนกันระหว่างพี่น้อง
  3. ยีนมิวเทชันมีโอกาสเกิดมากขึ้นในระหว่างพี่น้อง
  4. ยีนด้อยที่เป็นอันตรายมีโอกาสเข้าคู่กันมากขึ้น
 3. จากการศึกษาพบว่าลักษณะบางอย่างสามารถถูกถ่ายทอดทางไซโทพลาซึมได้ลักษณะที่ถ่ายทอดทางไซโทพลาซึมนี้ทำให้ลูกมีลักษณะเหมือนใคร ?
  1. ทั้งพ่อและแม่
  2. อาจเหมือนพ่อหรือแม่อย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. แม่
  4. พ่อ
 4. ลักษณะตามข้อใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม?
  1. ตาชั้นเดียว
  2. การมีลักยิ้ม
  3. ลักษณะหางขอดของแมว
  4. ปริมาณการให้น้ำนมของวัว
 5. ข้อใดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม?
  1. โรคมะเร็ง
  2. ขโรคโลหิตไหลไม่หยุด
  3. โรคเซลล์เม็ดเลือดแดง รูปเคียว
  4. ข และ ค ถูก
 6. ข้อความใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความแปรผันทางพันธุกรรม?
  1. เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้มากกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
  2. เกิดขึ้นได้ทั้งจากการรวมกลุ่มของยีนและมิวเทชัน
  3. มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ
  4. เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตจะต้องเผชิญในอนาคต
 7. ลักษณะข้อใดต่อไปนี้เป็นความแปรผันแบบต่อเนื่อง?
  1. หมู่เลือด ความสามารถในการห่อลิ้น
  2. ความสูงของคน ปริมาณการให้นมของวัว
  3. การเวียนของขวัญ การมีผิวเผือก
  4. การมีลักยิ้ม การมีหนังตาชั้นเดียว
 8. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสามารถพบได้ที่ใด?
  1. นิวเคลียส
  2. นิวเคลียส และไซโทพลาซึม
  3. ไซโทพลาซึม
  4. เซลล์สืบพันธุ์
 9. คำกล่าวข้อใดที่สนับสนุนความหมายของพันธุกรรมมากที่สุด?
  1. ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
  2. กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้
  3. พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็มักเป็นอย่างนั้น
  4. จะดูนางให้ดูแม่
 10. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม?
  1. แผลเป็น
  2. ความอ้วน
  3. ลักษณะสีผิว เส้นผม
  4. การร้องเพลง